Privacyverklaring

SynergoLogoDit is de privacyverklaring van Synergo, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40483334.

Synergo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Synergo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben over uw privacy, dan kunt u terecht bij het bestuur van Synergo.

Contactgegevens: secretariaat@synergo.nl


Verwerking persoonsgegevens

Als sportvereniging leggen wij gegevens vast van (oud-)leden, ouders/verzorgers van leden jonger dan 18 jaar, vrijwilligers en sponsors. Wij leggen per type betrokkene alleen die gegevens vast die relevant zijn voor de binding die zij met de club hebben.

  • KNKV
    Personen die lid worden van Synergo zijn automatisch lid van de bond, het KNKV. Het KNKV ontvangt van Synergo de gegevens van leden, en gedurende het seizoen de teamindelingen. Verder is het KNKV zelf verwerkingsverantwoordelijke voor de aan hen verstrekte gegevens.
  • Sportlink
    Het KNKV heeft een verwerkersovereenkomst met registratieorganisatie Sportlink. Gegevens van leden en vrijwilligers geeft Synergo door aan Sportlink. Dit is nodig voor de wedstrijdadministratie.
  • Antilopen
    Voor het presenteren van de teams en de wedstrijduitslagen op de website van Synergo maken we gebruik van de verenigingsdiensten van korfbalclub Antilopen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Synergo geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen dan hierboven genoemd zijn.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Synergo te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Synergo deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens hebben ontvangen. U kunt hiervoor contact opnemen met ledenadministratie@synergo.nl

Beveiliging persoonsgegevens

Synergo treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaren persoonsgegevens

Synergo bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

Minderjarigen

Registratie van minderjarigen uitsluitend op basis van expliciete toestemming van ouder of voogd.

Cookies

Synergo maakt uitsluitend gebruik van technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies. Dankzij cookies kan Synergo zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Met deze gegevens kunnen we de website beter maken voor onze bezoekers.

Toestemming voor cookies kan altijd worden ingetrokken door de internetinstellingen op uw computer of laptop te wijzigen.

Foto’s en videobeelden

Synergo kan foto’s en videobeelden van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en onze social media-accounts, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

Synergo is niet verantwoordelijk voor het maken van foto’s en videobeelden door derden en het plaatsen van deze foto’s en videobeelden op andere websites en social media-accounts dan die van Synergo.

Wijziging van het privacybeleid

Synergo past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. secretariaat@synergo.nl

 

Utrecht, 1 februari 2019.